Zgodnie ze Statutem SARR, jej podstawowym celem jest prowadzenie działalności służącej rozwojowi Sądecczyzny oraz podmiotów funkcjonujących na jej terenie, a przede wszystkim:

  • rozwijanie wszelkich form aktywizacji gospodarczej regionu
  • promowanie regionu jako obszaru recepcji turystycznej
  • wspieranie rozwoju nowych podmiotów gospodarczych oraz tworzenia nowych miejsc pracy
  • organizowanie i podejmowanie przedsięwzięć związanych z rozbudową infrastruktury gospodarczej regionu
  • efektywne wykorzystanie dostępnych funduszy zagranicznych
  • promowanie menedżerskiego modelu zarządzania
  • prowadzenie działalności szkoleniowej i konsultingowej oraz udzielanie pomocy prawno – organizacyjnej i technicznej samorządom lokalnym przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym pragnącym rozpocząć działalność gospodarczą
  • zapewnienie dostępu do informacji na temat Unii Europejskiej
  • ułatwianie dostępu do źródeł finansowania działalności gospodarczej

 

Cele Agencji realizowane są z funduszy akcjonariuszy, środków uzyskanych z własnej działalności gospodarczej i innych form wsparcia finansowego, w tym z funduszy grantowych. Należy nadmienić, że celem rozszerzenia partycypacji innych podmiotów publicznych i prywatnych w działalności Agencji w kolejnych latach funkcjonowania planuje się emitowanie kolejnych emisji akcji. Potencjalnymi subskrybentami winny być przede wszystkim samorządy gminne, instytucje wspierające rozwój gospodarczy, izby gospodarcze, fundacje i stowarzyszenia, a także podmioty prywatne.

Sądecka Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.

URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA

SĄDECKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.